บุคลากร

 
ชื่อ - สกุล : อาจารย์ ดร.ภาวินี ชุ่มใจ
ตำแหน่ง : รักษาการแทน หัวหน้าศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7822
 
ชื่อ - สกุล : นายศักย์ศรน์ มงคลอิทธิเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7820
 
ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี สุรสีห์ ภูมิประเทศ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7820
 
ชื่อ - สกุล : นายเมธาพันธ์  ยิ้มพริมวรโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำอาคารอัฒจันทร์ (สนามฟุตบอล)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7830
 
ชื่อ - สกุล : นายฐาปกรณ์ อุ่นชัย
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7821
 
ชื่อ - สกุล : นายพงศกร ฤทธิ์เต็ม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (อาคารกีฬา/สนามกีฬา)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7040
 
ชื่อ - สกุล : นายปฏิภาณ ดวงคำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (อาคารกีฬา/สนามกีฬา)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7811
 
ชื่อ - สกุล : นายศรายุธ พุฒชา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (อาคารกีฬา/สนามกีฬา)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7811
ชื่อ - สกุล : นายเมธาพันธ์ ยิ้มพริมวรโชติ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (สระว่ายน้ำ)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7821
ชื่อ - สกุล : นางสาวภคพร ทาแกง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (สระว่ายน้ำ)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7821
ชื่อ - สกุล : นายสุเมธ พรมสาท
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กีฬา (สระว่ายน้ำ)
เบอร์ติดต่อ : 0-5391-7821
ชื่อ - สกุล : นายเอกชัย ร่วมสุข
ตำแหน่ง :  
เบอร์ติดต่อ :