ข่าวประชาสัมพันธ์

 
เชิญเข้าร่วมแข่งขัน MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1
 
 

 

เริ15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศูนย์กฬีา อาคารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สมัครด้วยตัวเอง ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)  
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐาปกรณ์(คุณดำ)  09-1853-8892  ว่าทีร่อ้ยตีสุรสีห์  (คุณกอลฟ์) 08-8225-4235 คุณเมธาพนัธ์ (คุณไบค์) 08-4040-8078 
จับฉลากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ค่าสมัครรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   1,500   บาท ประกันทีม 1,000  บาท ค่าสมคัรรุ่นประชาชน      2,500   บาท   ประกันทีม  1,000  บาท
เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศูนย์กฬีา อาคารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สมัครด้วยตัวเอง ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)  
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐาปกรณ์(คุณดำ)  09-1853-8892  ว่าทีร่อ้ยตีสุรสีห์  (คุณกอลฟ์) 08-8225-4235 คุณเมธาพนัธ์ (คุณไบค์) 08-4040-8078 
จับฉลากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ค่าสมัครรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   1,500   บาท ประกันทีม 1,000  บาท ค่าสมคัรรุ่นประชาชน      2,500   บาท   ประกันทีม  1,000  บาทเริ่มรับสมัครต้ังแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศูนย์กฬีา อาคารสระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สมัครด้วยตัวเอง ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)  
ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณฐาปกรณ์(คุณดำ)  09-1853-8892  ว่าทีร่อ้ยตีสุรสีห์  (คุณกอลฟ์) 08-8225-4235 คุณเมธาพนัธ์ (คุณไบค์) 08-4040-8078 
จับฉลากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ อาคารสระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ค่าสมัครรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี   1,500   บาท ประกันทีม 1,000  บาท ค่าสมคัรรุ่นประชาชน      2,500   บาท   ประกันทีม  1,000  บาท

MFU Futsal Cup ครั้งที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน พ.ศ.2561

รุ่นประชาชน จำนวน 24 ทีม

เงินรางวัลรวม 40,000 บาท

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ ถึง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

ณ สานักงานศูนย์กีฬา อาคารสระว่ายน้า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชุมผู้จัดการทีม (จับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน) ในวันที่25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณฐาปกรณ์ (คุณดำ) 09-1853-8892 053-917820

ค่าสมัครรุ่นประชาชน 2,500 บาท ประกันทีม 1,000 บาท

*ส่งหลักฐานบัญชีรายขื่อนักกีฬา ,ใบสมัคร และชำระค่าสมัคร ถือว่าการสมัครสมบูรณ์

 

สามารถ Download เอกสารการสมัครได้ที่นี่

 
ไฟล์แนบ : tSFri25418.pdf  
ประกาศเมื่อ : 16/01/2561